بیماران ما روند بهبود را به سرعت مشاهده می کنند

علیرضا غلامی کریم آباد


زخم معده و خدا را شکر بهترم